قاعدگی در بانوان از سنین آغازین بلوغ تا یائسگی یک امر کاملا طبیعی است ولی اینکه چرا صحبت از پریود اینقدر تابو شده را نمیدانم.
وقتی به داروخانه میرفتم حالت کسی را داشتم که قرار بود بمبی ساعتی را جاسازی کند، با کلی رمز و ادا و اشاره به فروشنده باید حالی میکردم که چه مدلی و چه سایزی و ... کدام برند... داستانی بود.
بعد گویا زبانم لال مشروبات الکلی خریدم آن را در کیسه سیاهی مخفی میکردم و زیر کتم میگذاشتم. این بود که تصمیم گرفتم اپلیکیشنی درست کنم و مردان باغیرت و زنان خجالتی را از این عذاب نجات دهم.
آنچه که به آن نگاه میکنید حاصل خلاقیت من و تلاش گروه سیستم های هوشمند ایران زمین است.